ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์

ในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องอ้างอิงหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Category Rule: PCR) ทั้งนี้ หากผลิตภัณฑ์ใดที่ยังไม่มีการพัฒนา PCR ให้ผู้ประเมิน/ที่ปรึกษา จัดส่งร่างข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ตาม Template ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ มายัง อบก. เพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป

ข้อกำหนดระดับประเทศ ทั้งหมด 53 รายการ

# ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่อนุมัติ แสดง
1

เครื่องนุ่งห่มที่ทำจากสิ่งทอ

1 มกราคม 2558
2

สิ่งทอที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่ม

1 มกราคม 2558
3

เส้นด้ายและผ้าผืน

1 มกราคม 2558
4

ข้าวสาร

1 มกราคม 2558
5

การบริการห้องพักโรงแรม

1 มกราคม 2558
6

บริการงานพิมพ์และหลังพิมพ์

17 พฤศจิกายน 2564
7

บริการงานก่อนพิมพ์

2 พฤศจิกายน 2564
8

บริการงานสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

1 มกราคม 2558
9

สิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจ

1 มกราคม 2558
10

บริการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
11

บริการงานจัดประชุมองค์กรรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558
12

บริการงานประชุมวิชาชีพรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

1 มกราคม 2558

ข้อกำหนดทั่วไป ทั้งหมด 224 รายการ

# ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ วันที่อนุมัติ แสดง
1

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1 มกราคม 2558
2

ขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง

1 มกราคม 2558
3

เครื่องถ่ายเอกสารรีคอนดิชั่น

1 มกราคม 2558
4

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป

1 มกราคม 2558
5

เครื่องดื่มน้ำอัดลม

1 มกราคม 2558
6

เครื่องปรับอากาศ

1 มกราคม 2558
7

ทูน่ากระป๋อง

1 มกราคม 2558
8

น้ำสับปะรดเข้มข้น

1 มกราคม 2558
9

วัสดุเชิงประกอบระหว่างไม้และพลาสติก

1 มกราคม 2558
10

บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มประเภทกระป๋องโลหะ

1 มกราคม 2558
11

อาหารที่ให้บริการบนสายการบิน

1 มกราคม 2558
12

บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับบรรจุอาหารเหลวและเครื่องดื่ม

1 มกราคม 2558
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights