รายชื่อที่ปรึกษา

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทบุคคล ทั้งหมด 1 ท่าน

ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
  • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
  • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์
  • ที่อยู่: 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
  • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/05/2563

ไม่พบรายการ

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights