ติดต่อเรา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามการยื่นสมัคร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือสัญญาและ Certificate : คุณนัทริกา โทร 02 141 9828, 061 404 7794

สอบถามการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: คุณนนทพัทธ์ 02 141 9996

สอบถามการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และระบบรับรอง Net Zero : คุณธาดา 02 141 9830, 081 132 3980

สอบถามกิจกรรมชดเชยคาร์บอน: คุณธิติยา 02 141 9827, 065 959 7464 dhitiya.pak@tgo.or.th และคุณธิชา 02 141 9832, 062 710 0864

สอบถามข้อมูลทั่วไป, ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (PCR) และคูลโหมด: คุณพวงพันธ์ 02 141 9879, 092 296 9515

สอบถามมาตรการ CBAM: คุณปฐม 02 142 7465, 061 404 7734
โทรสาร: +66(0)2 143 8403, อีเมล์: info_cbl@tgo.or.th
เว็บไซต์: https://thaicarbonlabel.tgo.or.th

 

 

แบบฟอร์มติดต่อเรา

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights