รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับนิติบุคคล โดยมีรายชื่อนิติบุคคล ที่ผ่านตามเกณฑ์ ดังนี้

หน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 12 หน่วยงาน

บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 เลขที่ 127/29 ถนน นนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 02-294-4889-92
 • อีเมล์: thailand.info@bsigroup.com
 • เว็บไซต์: https://www.bsigroup.com/th-TH/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  11.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  12.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: งานด้านการจัดการพลังงาน ของเสีย และป่าไม้
 • ที่อยู่: 1875/1 ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 0945455177
 • อีเมล์: admin-tver@doitung.org
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  4.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  5.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  6.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด
 • บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ที่อยู่: 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์: 0650924909
 • อีเมล์: contact@vgreenku.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/03/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  2.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  3.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  4.การขนส่ง (Transport)
  5.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  6.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  7.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัททูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัททูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี,การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี,อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป,อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต
 • ที่อยู่: เลขที่ 1858/75-76 อาคารอินเตอร์ลิงค์ชั้น 16 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
 • โทรศัพท์: 0-2751-4050
 • อีเมล์: theejuta@tuv-nord.com
 • เว็บไซต์: https://www.tuv-nord.com/th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/11/2565
 • วันหมดอายุ: 28/11/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086
 • อีเมล์: 3e.worldcmu@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/08/2565
 • วันหมดอายุ: 22/08/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • ที่อยู่: 519/368 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์: 0896810511, 0802867771, 0626499424
 • อีเมล์: vvb@eceeth.com
 • เว็บไซต์: http://www.ecee-th.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 062-8942898
 • อีเมล์: pornsin.j@npc-se.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การขนส่ง (Transport)
  10.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  11.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
 • หมายเหตุ: ติดต่อที่ปรึกษา : neeranart.n@npc-se.co.th งานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) ติดต่อ : คุณพรศิลป์ จันทร์คง Pornsin.j@npc-se.co.th
บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ 3388/78 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: +66 (0) 9 72942888, +66 (0) 9 88241174
 • อีเมล์: enquiries.th@lrqa.com
 • เว็บไซต์: https://www.lrqa.com/th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การขนส่ง (Transport)
  10.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  11.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2170 ชั้น 16 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 0-2670-4800
 • โทรศัพท์: 0632179603
 • อีเมล์: saravut.suparatanachatpun@bureauveritas.com
 • เว็บไซต์: http://www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local/home/our-services/CDM
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/01/2565
 • วันหมดอายุ: 24/01/2568
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions), อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries), การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and
 • ที่อยู่: 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 026171727
 • อีเมล์: mattana@masci.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การขนส่ง (Transport)
  10.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  11.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012
 • โทรศัพท์: 02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
 • อีเมล์: nattarin.thunsiri@sgs.com
 • เว็บไซต์: http://www.sgs.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา
 • หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: ส่วนงาน CFO: 061-449-2992, ส่วนงาน T-VER: 098-796-6819
 • อีเมล์: gmc.up2564@up.ac.th
 • เว็บไซต์: https://seen.up.ac.th/th/ContentRead?C=Downloads
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/10/2564
 • วันหมดอายุ: 26/10/2567
 • สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  4.การขนส่ง (Transport)
  5.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  6.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  7.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights