อีบุ๊ค

อีบุ๊ค ทั้งหมด 5 รายการ

ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ข้อกำหนดและแนวทางการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)
ข้อกำหนดและแนวทางการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
THE NATIONAL GUIDELINE ON  PRODUCT CARBON FOOTPRINTING
THE NATIONAL GUIDELINE ON PRODUCT CARBON FOOTPRINTING
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights