สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อนเนื่องจากการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยในภาวะโลกร้อน ทำให้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) หรือ TREES ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวไทย ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันอาคารเขียวไทย ภายใต้ความร่วมมือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปภัมภ์ สำหรับให้การรับรองอาคารเขียว เพื่อตอบสนองต่อความนิยมเรื่องอาคารสีเขียวซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทย อันเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ที่เน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการภาพลักษณ์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศ ดังนั้นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลาดลดโลกร้อน จึงเป็นช่องทางการเข้าถึงตลาดวัสดุก่อสร้างอาคารเขียว  

  

 

นอกจากนี้ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนได้รับการบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าในบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยจัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์การ์ด (E-Card) ในรูปแบบ Mobile Application ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสะดวกสบาย และได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และลดก๊าซเรือนกระจก โดย Green Card Application จะสามารถตรวจสอบว่าสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยอ่านรหัส Barcode หรือ QR Code บนผลิตภัณฑ์

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights