หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย

ขอบข่าย

ข้อกำหนดนี้กำหนด บทนิยาม เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอ การได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" การตรวจติดตามผล การรักษา ความลับ การลงโทษ การอุทธรณ์ การยกเลิกการรับรอง การแจ้งการเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
บทนิยาม

1. คณะกรรมการโครงการ "CoolMode" หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกจำนวน 3 คน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจำนวน 3 คน รวม 6 คน โดยมีผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานฯ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นรองประธานฯ และผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นกรรมการและเลขานุการ
2. ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
3. ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการซึ่งมีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ โครงการ
4. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง เสื้อผ้า รวมถึง ชุดทำงาน และชุดลำลอง (Casual) ซึ่งต้องมีป้ายระบุชนิดเส้นใยและสัญลักษณ์การซักรีด หรือวิธีการซักรีด และแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
สูทและกางเกงหรือกระโปรง (suiting)
สูทเทียม (blazer)
แจกเก็ต (jacket)
เชิ้ตและเสื้อสตรี (shirt and blouse)
กระโปรงสตรี
กางเกง
ชุดติดกัน (dress)
เสื้อยืด (t-shirt, polo-shirt)
เสื้อคลุม (cardigan) สเว็ตเตอร์ (sweater)
เงื่อนไขสำหรับผู้ยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขอต้อง เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า ซึ่งมีความประสงค์ขอใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกการใช้สัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" เว้นแต่พ้นระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้
ค่าใบสมัครขอใช้สิทธ์เครื่องหมาย "CoolMode" 500 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นตรวจคำขอและเอกสาร 10,000 บาท ต่อโครงสร้างผ้า
ค่าธรรมเนียมการใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" 10,000 บาท ต่อ 3 โครงสร้างผ้าต่อ 3 ปี (โดยต้องสมัคร 3 โครงสร้างผ้าภายในระยะเวลา 6 เดือน /ใบสมัคร) ในกรณีที่ยื่นสมัครมากกว่า 3 โครงสร้างผ้า ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไปต่อ 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน ชำระเมื่อทราบผลการพิจารณาตัดสินให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
 
หมายเหตุ: สำหรับเสื้อผ้า 1 โครงสร้าง กำหนดให้มีประเภทได้ไม่เกิน 3 ประเภท โดยผู้ยื่นคำขอต้องระบุประเภทอย่างชัดเจนในใบสมัคร
 
การได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"

1. การขอใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ให้ยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบใบสมัครขอสิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" ที่กำหนด ได้ที่สำนักส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการตลาด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เอกสารประกอบด้วย
ใบสมัคร
เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจสอบตามข้อกำหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร
เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพทางกฎหมาย
2. ผู้ยื่นขอสิทธิ์ในการ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคลในช่อง " ข้าพเจ้า ….." และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจดำเนินกิจการของนิติบุคคลในช่อง "(ลงชื่อ)……………ผู้ยื่นสมัคร" แล้วประทับตราบริษัท พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นตรวจคำขอและเอกสารจำนวน 10,000 บาทต่อโครงสร้างผ้า
3. เมื่อได้รับคำขอแล้ว อบก. จะตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และผลการทดสอบ ในขั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" หากมีรายละเอียดที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ทาง อบก.จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบต่อไป
5. เจ้าหน้าที่โครงการฯ อาจตรวจเยี่ยมโรงงานของผู้ยื่นคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ยื่นคำขอด้วย
6. เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" แล้ว อบก. จะจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" โดยผู้ยื่นคำขอต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย 10,000 บาท ต่อ 3 โครงสร้างผ้าต่อ 3 ปี  (โดยต้องสมัคร 3 โครงสร้างผ้าภายในระยะเวลา 6 เดือน /ใบสมัคร) ในกรณีที่ยื่นสมัครมากกว่า 3 โครงสร้างผ้า ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไป ต่อ 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน
7. สัญญานี้มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และสัญญานี้ไม่สามารถโอนให้กันได้
8. เมื่อสัญญาครบวาระ หากผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" มีความประสงค์ต่ออายุสัญญา ต้องยื่นคำขอตามคำขอข้อ 1) ถึง 2) และผ่านการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคใหม่ทั้งหมด
9. ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" สามารถใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ได้ การแสดงเครื่องหมาย "CoolMode" ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีแสดงเครื่องหมาย "CoolMode" ที่กำหนดในข้อ การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode"

ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ตลอดเวลาที่ได้รับสิทธิ์
2. ต้องไม่นำสัญญาและเครื่องหมาย "CoolMode" ไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการได้รับสิทธิ์
3. ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ทาง อบก. แจ้งให้ทราบ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่อาจเรียกคืนได้
4. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่ อบก. เมื่อได้รับการร้องขอ
5. เป็นผู้รับผิดชอบแต่ เพียงผู้เดียวในความเสียหายทั้งหมดและชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีที่บุคคลใดร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ที่ไม่เป็นไปตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" หรือกิจกรรมการใช้เครื่องหมาย "CoolMode" หรือการโฆษณาของผู้ใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่เป็นตามสัญญานี้ หรือข้อกำหนด หรือขัดกับกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
6. แจ้งให้ อบก. ทราบทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
7. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อบก. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากประสงค์จะยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
8. ยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างถึงการได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" นั้นอยู่ทั้งหมด เมื่อมีการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
9. ทำสัญญาใหม่และชำระค่า ธรรมเนียมให้ อบก. เป็นจำนวน 10,000 บาท ในทุกๆ สัญญา พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย 10,000 บาท ต่อ 3 โครงสร้างผ้าต่อ 3 ปี  (โดยต้องสมัคร 3 โครงสร้างผ้าภายในระยะเวลา 6 เดือน /ใบสมัคร) ในกรณีที่ยื่นสมัครมากกว่า 3 โครงสร้างผ้า ต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 บาทต่อทุกๆโครงสร้างผ้าถัดไป ต่อ 3 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีหลายขนาด ให้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องการใช้เครื่องหมาย "CoolMode" สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม แต่มีเครื่องหมายการค้า หรือชื่อการค้าแตกต่างไป
 
การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"

1. ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" จะนำเครื่องหมาย "CoolMode" ไปใช้ได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับขอบข่ายของการรับรองนั้น และต้องแสดงเครื่องหมายให้ถูกต้องตามประเภทของผลิตภัณฑ์
2. ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้ เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องไม่ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" เป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย งานลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
3. ต้องใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ตามรูปแบบ และสีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วเท่านั้น นอกจากจะมีการตกลงในลักษณะอื่น เครื่องหมาย "CoolMode" ที่ประทับบนผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดตัวอักษร และสีเหมือนกันทุกชิ้น
4. ในกรณีที่หมดสัญญา ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่มีสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมาย "CoolMode" กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือใช้ในการโฆษณาต่อไป เว้นแต่จะมีการต่ออายุสัญญาใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ประทับเครื่องหมาย "CoolMode" ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงที่ยังวางขายในท้องตลาดและยังจำหน่ายไม่หมดให้จำหน่ายต่อ ไปอีกไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
5. ในกรณีที่ผู้ได้รับ สิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ถูกยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องหยุดใช้เครื่องหมาย "CoolMode" และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ และเอกสารที่มีเครื่องหมาย "CoolMode" แสดงอยู่ทันที
6. ในกรณีที่ผู้ได้รับรอง ยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ในบางประเภทหรือบางเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ ต้องหยุดใช้เครื่องหมาย "CoolMode" และหยุดแจกจ่ายสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่มีเครื่องหมาย "CoolMode" อยู่ เว้นแต่ในส่วนที่ยังคงได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
การตรวจเฝ้าระวัง

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง ทอ จะตรวจเฝ้าระวังการรับรองเครื่องหมาย "CoolMode" โดยการสุ่มตัวอย่างที่โรงงาน เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ยังมีความสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับการรับรองแล้วหรือไม่ โดยการตรวจเฝ้าระวังนั้นจะดำเนินการหลังจากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรอง แล้ว 8 เดือน หรือการตรวจเฝ้าระวังอาจจะเกิดขึ้นถ้ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภคทาง ด้านการใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการตรวจเฝ้าระวังการรับรองเครื่องหมาย "CoolMode" นั้น รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
 
การรักษาความลับ

1. อบก. จะเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้จากผู้ยื่นคำขอ และ/หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไว้เป็นความลับ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำขอ และ/หรือ ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" อันเนื่องมาจากความลับนี้ได้แพร่งพรายออกไป เว้นแต่เกิดขึ้นจากการกระทำของ อบก.
2. หากเป็นไปได้ การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นเอกสารลับ ให้ใช้เจ้าหน้าที่นำส่ง กรณีที่ไม่สะดวกและจัดส่งทางไปรษณีย์ ต้องบรรจุเอกสารในซองซ้อน 2 ชั้น โดยประทับตรา "ลับ" ที่ซองชั้นในซึ่งบรรจุเอกสารลับนั้น
การลงโทษ

1. เครื่องหมาย "CoolMode" ได้รับการจดทะเบียนสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง การนำเครื่องหมาย "CoolMode" ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก ย่อมเป็นความผิด และมีโทษทางกฎหมาย
2. หากผู้ได้รับสิทธิ์ให้ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่รักษามาตรฐานตามข้อกำหนดหลังจากได้รับสิทธิ์การใช้ไปแล้ว อบก. จะมีหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการไปในครั้งแรก ในกรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ อบก. สามารถยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" โดยทำเป็นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode"
 
การอุทธรณ์

1. ผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกลงโทษอาจยื่นอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ อบก. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาหรือการลงโทษให้ทราบ
 
2. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ หากระยะเวลาดังกล่าวไม่เพียงพอ คณะกรรมการอาจขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ
3. ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลใช้บังคับอยู่
4. ผู้ยื่นอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด
5. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 
การยกเลิกสัญญาและสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode"

1. ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" เลิกประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
2. ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ขอแจ้งยกเลิกการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
4. มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนด
 
การแจ้งการเปลี่ยนแปลง

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์การ ใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ต้องแจ้งให้ อบก. ทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลต่อสถานะทางกฎหมาย ทางการค้า หรือขององค์กร
2. สิ่งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
อื่นๆ

1. ในกรณีที่มีการแก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผ้า อบก. จะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. อบก. ไม่รับผิดชอบการกระทำใดของผู้ได้รับสิทธิ์การใช้เครื่องหมาย "CoolMode" ที่ได้กระทำไป โดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights