รู้จักคูลโหมด

CoolMode หรือคูลโหมด เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี  ทำให้สวมใส่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ 25๐c ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้าที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก จึงช่วยเพิ่มความสบายและความเย็นในขณะสวมใส่ เสื้อผ้า CoolMode จึงช่วยรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการมีส่วนช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เสื้อผ้าช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

จากการที่การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น การออกแบบอาคารสมัยใหม่ทำให้ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากขึ้น และการแต่งกายในการทำงานยังนิยมแบบสากลคือมีเสื้อผ้าหลายชั้น การใส่สูท/แจ๊คเก็ท และการตัดเย็บที่ยังไม่มีการเลือกชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสม จึงทำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศต้องปรับอุณหภูมิตํ่ากว่าที่ควร การส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัสดุสิ่งทอและออกแบบเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะชุดทำงานที่สวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าวสามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่ปรับอุณหภูมิ 25°C ได้โดยไม่อึดอัด ก็จะช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้

องค์การบริหาจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อน หรือ คูลโหมด ขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้เสื้อผ้าที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดผู้ผลิตและตลาดสินค้าสิ่งทอที่ลดโลกร้อนในประเทศไทย

คูลโหมด...ปลอดภัยต่อสุขภาพ เย็นสบายยามสวมใส่  

ผ้าลดโลกร้อน ที่เรียกว่า “คูลโหมด” คือผ้าที่มีคุณสมบัติเย็นสบายยามสวมใส่ ทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศ การซักทำความสะอาด และการใช้น้ำ เป็นต้น โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ เนื่องจากผลิตด้วยสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
2. คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบัติความแข็งแรง คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาดหลังการซัก คงทนของสีต่อแสง การซัก และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และ มาตรฐานสากล
3. คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษมีผลช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ผู้ส่วมใส่รู้สึกเย็น และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งประกอบด้วย

สำนักงานกับการลดโลกร้อนด้วยคูลโหมด...

หน่วยงานและสำนักงานต่างๆ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อนไปพร้อมกัน ด้วยการนำผ้าคูลโหมดไปใช้ตัดชุดยูนิฟอร์มของสำนักงาน รวมทั้งการนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรมหรือวาระต่างๆ ทั้งตัดเป็นเสื้อทีเช็ต เสื้อสูท ชุดกีฬา โดยการแจ้งให้บริษัทที่รับตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเลือกใช้ผ้าคูลโหมด หรือสามารถติดต่อกับผู้ประกอบการสิ่งทอที่มีผ้าคูลโหมดโดยตรง

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights