เกณฑ์การขึ้นทะเบียน

        

 เกณฑ์กำหนดคุณลักษณะผ้าลดโลกร้อน ผ้าสำหรับทำเป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อน ต้องเป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบายและทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อลดการใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศ การซักทำความสะอาด และการใช้นํ้า เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใย ประดิษฐ์และอาจผสมเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการพัฒนาให้มีสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนัง และระเหยออกผ่านสู่ผิวผ้าด้านนอกเพื่อเพิ่มควาสบาย ในการสวมใส่หรือมีการเพิ่มความเย็นสบายให้กับผู้สวมใส่ด้วยนวัตกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีพิเศษผลิตเส้นใย (fiber technology) หรืการใช้เทคโนโลยีการตกแต่งสำเร็จด้วยสารชีวภาพ (biotech finishing technology) เพื่อช่วยลดอุณหภูมิผิวหนัง ทั้งนี้ผ้าต้องมีคุณภาพควาคงทนได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่ด้วย
โครงการฯ ได้กำหนดตุณลักษณะของผ้าสำหรับทำเป็นเสื้อผ้าลดโลกร้อน ดังนี้

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

รายการที่ คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์ที่กำหนด วิธีทดสอบ
เสื้อผ้าเด็กอ่อน ชุดทำงานในสำนักงาน , เสื้อผ้าทั่วไป ,
ผ้าปูที่นอนและปอกหมอน
1. ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า mg/kg 20 75 ISO 14184 Part 1
2. อนุภาคโลหะหนักน้อยกว่า
- ตะกั่ว
- แคดเมียม
- โครเมียมทั้งหมด
- โครเมียม (VI)
- ทองแดง
mg/kg


0.2
0.1
1.0
0.5
25.0


1.0
0.1
2.0
0.5
50.0

สกัดด้วยสารละลายเหงื่อตาม ISO 105-E04 Test Solution II ที่ 40C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แล้วนำมาวัดด้วย Atomic Absorption Spectrometer (AAS) หรือ Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer (ICP)
สำหรับตะกั่ว แคดเมียม โครเมียมทั้งหมด และ ทองแดง ส่วนโครเมียม (VI) วัดด้วย US-VIS Spectrophotometer
3. สีเอโซ (azo dye) ที่ให้แอโร แมติกเอมีน (aromatic amine)* ไม่เกิน mg/kg 30 30 EN 14362 Part 1 และ EN 14362 Part 2

หมายหตุ:
(1) เสื้อผ้าเด็กอ่อหมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 24 เดือน * หมายถึง แอโรแมติกแอมีน 24 ตัว

คุณลักษณะด้านคุณภาพและความคงทน

รายการที่ คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์ที่กำหนด วิธีทดสอบ
เสื้อผ้าเด็กอ่อน ชุดทำงานในสำนักงาน , เสื้อผ้าทั่วไป , ผ้าปูที่นอนและปอกหมอน
1. ความต้านแรงดึงขาด (แบบแกรบ) (เฉพาะผ้าทอ) ไม่น้อยกว่า นิวตัน (N) - 111 250 (1)
200 (2)
ISO 13934-2
2. ความต้านทานแรงดันทะลุ (เฉพาะผ้าถัก) ไม่น้อยกว่า กิโลปาสคาล (kPa) 380 (4)

280 (4) (เสื้อผ้าทั่วไป) 

580 (4) (ชุดทำงานในสำนักงาน)

- ISO 13938-1
3. การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก* 5 ครั้งในแต่ละแนวไม่เกิน ร้อยละ  + 5 (ผ้าทอ)
+ 8 (ผ้าถัก)
-5,+3 (ผ้าทอ)
-7,+5 (ผ้าถัก)

-5 (แนวด้ายยืน),

-3 (แนวด้ายพุ่ง) (1)

-6 (แนวด้ายยืน),

-6 (แนวด้ายพุ่ง) (2)

ISO 3759, ISO 5077, ISO 6330
4. ความคงทนของสีต่อการซักไม่น้อยกว่า
- การเปลี่ยนสี
- การเปื้อนสี
ระดับ
4
4

4
3-4

4
3-4
ISO 105-C06
5. ความคงทนของสีต่อแสง
(แสงซีนอ นอาร์ก) เมื่อเทียบกับ ผ้าบลูวูลมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า

ระดับ
-

3-4 (6) 3-4 (เสื้อผ้าทั่วไป)

4 (3) (ชุดทำงานในสำนักงาน)
4 (3) ISO 105-B02
6. ความคงทนของสีต่อนํ้าลาย และเหงื่ไม่น้อยกว่า
- การเปลี่ยนสี
- การเปื้อนสี
เกรย์สเกล ระดับ

4
4


-
-


-
-
DIN 53160

หมายหตุ:
(1) เส้นใยผสม เช่น ฝ้าย/โพลิเอสเทอร์
(2) เส้นใยธรรมชาติเช่น ฝ้าย 100%, ไหม 100%
(3) สำหรับผ้าที่ทำจากเส้นใยไหม 100% หรือเส้นใยฝ้าย 100% ที่มีอัตราส่วนผสมเส้นใยไหมหรือฝ้ายตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป ที่มีสีอ่อนระดับความเข้มของสี 1/12 ให้มีความคงทนของสีต่อแสงไม่น้อยกว่า 3-4
(4) สำหรับผ้าที่ทำจากเส้นใยผสมโพลียูรีเทน ให้มีความต้านทานแรงดันทะลุ (เฉพาะผ้าถัก) ไม่น้อยกว่า 250  กิโลปาสคาล
(5) เสื้อผ้าทั่วไป อ้างอิงจาก มอก. 2346 เสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งไม่มีการระบุเรื่องความคงทนของสีต่อแสง และความต้านต่อแรงดันทะลุไว้ จึงอ้างอิงจาก quality characterisation of apparel
(6) อ้างอิงจาก quality characterisation of apparelคุณลักษณะด้านการลดความร้อน

         มีคุณสมบัติอย่างน้อย 2 ใน 3 รายการ โดยต้องผ่านเกณฑ์รายการที่ 1 Q-max เป็นหลัก

รายการที่ คุณลักษณะ หน่วย เกณฑ์ที่กำหนด วิธีทดสอบ
1. Touch feeling of warm or cool, Q-max W/cm2 min 0.14 W/cm2 KES-F7 Thermo Labo II
2. การดูดซึมนํ้า (absorbency) วินาที ไม่เกิน 5 วินาที (ผ้าทอ)
ไม่เกิน 2 วินาที (ผ้าถัก)
AATCC 79
3. การดูดนํ้า (wicking) มิลลิเมตร มากกว่า 50 มิลลิเมตร JIS L 1907-1994 (Byreck)

หมายเหตุ: การดูดซึมนํ้า (absorbency): เป็นการวัดเวลาที่หยดนํ้าซึมลงไปในผ้าที่วางในแนวระนาบ
                 การดูดนํ้า (wicking): เป็นการวัดระยะทางที่นํ้าซึมขึ้นมาบนผ้าตามแนวดิ่งในเวลา 10 นาที
 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ
                 ผู้สมัครขอรับเครื่องหมาย "CoolMode" ต้องแสดงผลทดสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการทดสอบ ของสถาบันพัฒนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร จากนั้นจึงแนบผลการทดสอบ มาพร้อมกับใบสมัครต่อองค์การบริหาจัดการก๊าซเรือนกระจกด้วย

 

ISO 14064-1: 2006, Greenhouse Gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals.

ISO 14064-3: 2006, Greenhouse Gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions.

ISO/PDTR 14069: 2011, Greenhouse Gases - Quantification and reporting for GHG emissions for organizations - Guidance for the application of ISO 14064-1 (working draft 3).

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The World Resources Institute (WRI): 2001, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and The World Resource Institute (WRI): 2004, The Green house Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised Edition.

CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights