ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม วันที่ดาวน์โหลด (สัญญา/ใบรับรอง)
1 2/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
29 มกราคม 2567 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น 21 มีนาคม 2567
2 3/2567 10 เมษายน 2567 9 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
25 มีนาคม 2567 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 เท่านั้น 17 พฤษภาคม 2567
3 4/2567 10 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (18.00-21.00 น.)
27 พฤษภาคม 2567 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น 11 กรกฎาคม 2567
4 5/2567 14 สิงหาคม 2567 27 สิงหาคม 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-21.00 น.)
29 กรกฎาคม 2567 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เท่านั้น 17 กันยายน 2567
5 6/2567 13 พฤศจิกายน 2567 26 พฤศจิกายน 2567
ประกาศผลช่วงเย็น (17.00-20.00 น.)
28 ตุลาคม 2567 ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น 11 ธันวาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการรับรองล่าสุด

กำลังโหลดข้อมูล

อีบุ๊ค

ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ข้อกำหนดในการคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ข้อกำหนดและแนวทางการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)
ข้อกำหนดและแนวทางการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions)
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
CopyRight © 2012 - 2023 Carbon Label Project All Rights