ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2565 12 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
25 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
3 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น
2 3/2565 9 มีนาคม 2565 22 มีนาคม 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เท่านั้น
3 4/2565 11 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565 27 เมษายน 2565 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
4 5/2565 6 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 22 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
5 6/2565 14 กันยายน 2565 27 กันยายน 2565 28 สิงหาคม 2565 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

5,030

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

837

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

863

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

153

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบ Zoom วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบ Zoom วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

อีบุ๊ค

คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights