Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม

การสัมมนา “ธุรกิจปศุสัตว์ ใส่ใจลดโลกร้อน”

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน

ชื่อหน่วยงานไม่ต้องระบุคำนำหน้าให้ระบุเฉพาะชื่อหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ชื่อ-สกุล ผุ้เข้าร่วมสัมนาไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

อื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อมูลการเดินทาง