Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม

การอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2562”

ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน

ชื่อหน่วยงานไม่ต้องระบุคำนำหน้าให้ระบุเฉพาะชื่อหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ชื่อ-สกุล ผุ้เข้าร่วมสัมนาไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

อื่นๆ