Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

สัมมนา ทั้งหมด 2 รายการ

งานสัมมนาปิดโครงการและเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฯ "โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปีที่ 6"
งานสัมมนาปิดโครงการและเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฯ "โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปีที่ 6"

งานสัมมนาปิดโครงการและเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการฯ "โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ ภายในประเทศปีที่ 6"

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒
“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒