Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

สัมมนา ทั้งหมด 7 รายการ

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ต้องการให้จัดส่งใบ CER.ไปยังหน่วยงานท่าน
ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ต้องการให้จัดส่งใบ CER.ไปยังหน่วยงานท่าน

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ต้องการให้จัดส่งใบ CER.ไปยังหน่วยงานท่าน

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้มาร่วมงาน
ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้มาร่วมงาน

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้มาร่วมงาน

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่จะขึ้นรับรางวัล 1-2 ท่าน
ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่จะขึ้นรับรางวัล 1-2 ท่าน

ลงทะเบียนงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน…ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5” สำหรับผู้ที่จะขึ้นรับรางวัล 1-2 ท่าน

สัมมนา อุตสาหกรรมยากับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์
สัมมนา อุตสาหกรรมยากับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

สัมมนา อุตสาหกรรมยากับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

GULF Open House 2018 “GULF ร่วมผนึกกำลัง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”
GULF Open House 2018  “GULF ร่วมผนึกกำลัง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

GULF Open House 2018 “GULF ร่วมผนึกกำลัง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน”

การอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2562”
การอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2562”

การอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2562”

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

การจัดอบรม 2 หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อม..สู่การเป็น "ที่ปรึกษา" และ "ผู้ทวนสอบ" ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์