Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

สัมมนา ทั้งหมด 2 รายการ

การฝึกอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2563”
การฝึกอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2563”

การฝึกอบรม “การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2563”

สัมมนา "ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคบริการ กับการร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน"
สัมมนา "ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคบริการ  กับการร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน"

สัมมนา "ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคบริการ กับการร่วมลดโลกร้อน ด้วยกิจกรรมชดเชยคาร์บอน"