จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องจามจุรีบอลรูม B โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08:30–16:00 น.

อ่าน

550

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

04/08/2560

แบ่งปัน

การบรรยายเรื่อง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ : ช่องทางการตลาดสีเขียวในยุคโลกร้อน

  • สถานการณ์โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับช่องทางการตลาดสีเขียว  

โดย  ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และระบบการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย 

  • แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
  • แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
  • ระบบการรับรองและขั้นตอนขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย

 โดย   นายธาดา วรุณโชติกุล     

         นักวิชาการชำนาญการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

พิชิตฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  • การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตลอดวัฎจักรชีวิต

โดย    ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี และคณะ       

กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

  • คำนวณข้อมูลวัตดุดิบต้นทาง/กระบวนการผลิต/ผสม/บรรจุ
  • ข้อมูล Verification sheet สำหรับคำนวณและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับ อบก.
  • ฝึกคำนวณและกรอกข้อมูลใน Verification sheet

โดย  ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี และคณะ       

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สัมมนาอื่นๆ