Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

Logo Footprint

แจ้งผลการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 4/2562

อบก. ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะรับเกียรติบัตรจาก อบก. สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งความจำนงไปยัง คุณคเชนทร์ ใจกว้าง e-mail: kachean@tgo.or.th

2. เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบบัตรเดียวเขียวทั่วไทย หรือ Green Card ซึ่งเป็นระบบสะสมแต้มร่วมกับห้างร้านต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยส่งข้อมูลบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนมายัง อบก. ภายใต้โครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. อบก.เชิญชวนให้ผู้ประกอบการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อนบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถระบุเพิ่มเติมคำว่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” หรือ “ฉลากลดโลกร้อน” ใต้ฉลาก พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นกิจกรรมช่วยลดโลกร้อนเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของให้กับผู้ประกอบการได้

อ่าน

18

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

08/08/2562

แบ่งปัน

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม