Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด ทั้งหมด 17 รายการ

pdf คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์

 • 09/11/2558
 • 1,016

คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์

pdf ประกาศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

 • 09/11/2558
 • 262

ประกาศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

xlsx Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

 • 27/11/2561
 • 3,456

Excel Sheet บัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

pdf แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • 28/01/2562
 • 2,122

แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

pdf บทความการจัดงานที่เมืองไทยใส่ใจลดโลกร้อน

 • 09/11/2558
 • 289

บทความการจัดงานที่เมืองไทยใส่ใจลดโลกร้อน

docx ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

 • 09/11/2558
 • 436

ใบสมัครสำหรับเข้าร่วมโครงการกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

xlsx โปรแกรมคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริการงานอีเว้นท์

 • 27/04/2561
 • 1,529

โปรแกรมคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริการงานอีเว้นท์

docx ตารางการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ทั่วไป

 • 09/11/2558
 • 602

ตารางการกรอกข้อมูลสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ทั่วไป

pdf ข้อกำหนดเฉพาะของบริการงานจัดประชุมองค์กรรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (ต่ออีเว้นท์)

 • 09/11/2558
 • 298

ข้อกำหนดเฉพาะของบริการงานจัดประชุมองค์กรรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (ต่ออีเว้นท์)

pdf แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริการงานอีเว้นท์และการทำ Carbon Neutral Events

 • 09/11/2558
 • 620

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริการงานอีเว้นท์และการทำ Carbon Neutral Events

pdf ประกาศคุณสมบัติ หน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • 09/11/2558
 • 300

ประกาศคุณสมบัติ หน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

docx ใบสมัครขอขึ้นทะเบียน หน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • 06/12/2561
 • 310

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียน หน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

pdf แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

 • 26/02/2562
 • 2,856

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

rar เอกสารสำหรับการทวนสอบ

 • 08/03/2560
 • 816

เอกสารสำหรับการทวนสอบ

docx รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

 • 13/01/2560
 • 1,799

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร