Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

อ่าน

941

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

10/09/2562

แบ่งปัน

Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานร้อยดวงใจฯ ประจำปี 2562 

https://www.zipeventapp.com/e/tgo-2019 

(ร่าง) กำหนดการ

 

เวลา

หัวข้อ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ลงทะเบียน พร้อมชมนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐ – ๑๔.๓๕ น.

กล่าวรายงาน

โดย  นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

๑๔.๓๕– ๑๔.๕๐ น.

กล่าวเปิดงานและให้นโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

โดย นายนพดล  พลเสน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐ น.

สรุปผลการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมลดโลกร้อนของ อบก.

โดย  ดร.พงษ์วิภา  หล่อสมบูรณ์

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร/โล่เกียรติยศ แด่ภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประธานในพิธี (ช่วงที่ 1 : LCSI, T-COP, ประกวดเทศบาลไทยใส่ใจลดโลกร้อน , Scale Up, CFR, CFP, CFO)*

โดย นายนพดล  พลเสน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น.

ชมการแสดงจากเยาวชน

๑๖.๑๐ – ๑๗.๑๐ น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่กลุ่มบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับประธานในพิธี (ช่วงที่ 2 : T-VER, CFO อปท., Thailand-VETS, ฉลากคูลโหมด, LESS และป่าชุมชน)*

โดย นายนพดล  พลเสน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗.๑๐ – ๑๗.๓๐ น.

เยี่ยมชมนิทรรศการของผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน

๑๗.๓๐ น.

ปิดงาน

หมายเหตุ: * ลำดับก่อน-หลังของการมอบประกาศนียบัตร/โล่เกียรติยศของแต่ละกลไก/โครงการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม