อ่าน

1,043

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

01/08/2560

แบ่งปัน

สถาบันวิทยาการ สวทช. มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุต พรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 7
(Carbon Footprint for Organization: CFO7)
อบรมระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ

การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
  • ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการบริหาร จัดการทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม
  • เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและจัดลำดับ ความสำคัญของมาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขององค์กร
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการมี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพสิ่งแวด ล้อมและสังคม (CSR)
  • เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงาน ปริมาณการปล่อยแก๊ส เรือนกระจกขององค์กร
  • เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของประเทศไทย 

ค่าลงทะเบียน   ท่านละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 
โปรโมชั่นพิเศษ!! หากท่านลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เหลือชำระเพียง 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

*** ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฝึกอบรมของบริษัทหรือห้างหุ้น ส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %***

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.nstdaacademy.com/cfo

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่
Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81894 (ปานทิพย์)
Email: green.practices@nstda.or.th

 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม