รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ระดับนิติบุคคล ดังนี้

หน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 8 หน่วยงาน

บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • บริษัท อีซีอีอี จำกัด
 • ที่อยู่: 519/368 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 • โทรศัพท์: 0896810511, 0802867771
 • อีเมล์: ecee_vvb@hotmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.ecee-th.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
  2) นางสาวณิชา สุโขดมโชติ
  3) นางสาวชุติมา คูเจริญ
  4) นางสาวกรชนก แก้วประเสริฐสม
  5) นางสาวทิวาวัลย์ ศักดิ์ดาเนินสกุล
  6) รศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
  7) รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์
  8) ผศ.ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
  9) นางสาวณัฐรัตน์ ไผ่งาม
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
 • ที่อยู่: 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150
 • โทรศัพท์: 0628942898, 0890331677
 • อีเมล์: pornsin.j@npc-se.co.th
 • เว็บไซต์: https://www.npc-se.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นางสาวประภัสสร วงศ์ยืน
  2) นางสาวสิริรัตน์ เสงี่ยมงาม
  3) นายโอภาส จารุรัตน์
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  3.การขนส่ง (Transport)
  4.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
 • หมายเหตุ: ติดต่อที่ปรึกษา : neeranart.n@npc-se.co.th
บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ 3388/78 ถนนพระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์: +66 (0) 2 0280577, 66 (0) 2 3675594-7, +66 (0) 92 2517462
 • อีเมล์: enquiries.th@lrqa.com
 • เว็บไซต์: https://www.lrqa.com/th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/03/2565
 • วันหมดอายุ: 24/03/2568
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นางสาวปวีณา เฮงศรีธวัช
  2) นางสาวเขมิกา สุขแก้ว
  3) นางสาววิริยา รัตนสุวรรณ
  4) นายโอภาส จารุรัตน์
  5) นายนิตย์ ธนาสุทธิเสรี
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การขนส่ง (Transport)
  10.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  11.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16, 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่, แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02 670 4800
 • อีเมล์: ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
 • เว็บไซต์: http://www.bureauveritas.co.th/wps/wcm/connect/bv_coth/local/home/our-services/CDM
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/01/2565
 • วันหมดอายุ: 24/01/2568
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นายจรรยาวุธ เอ็งสุวรรณ
  2) นายคณาศักดิ์ ปั้นกา
  3) ดร.ชุมพล ศรีประภาคาร
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า (Power Generation and Electric Power Transactions), อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป (General Manufacturing Industries), การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and
 • ที่อยู่: 1025 ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์: 026171727
 • อีเมล์: mattana@masci.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1. นายธีรกุล บุญยงค์
  2. นางสาวอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ
  3. นายนริศ ลาภสุนทรพิทักษ์
  4. นางสาวมัธนา เข็มทอง
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 1012
 • โทรศัพท์: 02 678 1813 ต่อ 1051, 085 483 7422
 • อีเมล์: nattarin.thunsiri@sgs.com
 • เว็บไซต์: http://www.sgs.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 02/12/2564
 • วันหมดอายุ: 01/12/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) นางสาวณัฐรินทร์ ตันศิริ
  2) นายปิติภูมิ ตั้งสิริสุธีกุล
  3) นางกษมล ไพบูลย์
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals)
  4.อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ
  (Metals Production)
  5.อุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม (Aluminum Production)
  6.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  7.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  8.อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
  (Chemical Production)
  9.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  10.การขนส่ง (Transport)
  11.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  12.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  13.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://vgreenku.com/
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/10/2564
 • วันหมดอายุ: 26/10/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
  2) นายธนนนท์ นุชเนตร
  3) นายศุภโชค ตาปนานนท์
  4) นางสาวศรุดา สิทธิกิจปัญญา
  5) นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า
  6) นายธีรวัชร เพชระบูระณิน
  7) นายพณิช จันทจรูญพงษ์
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  2.การทำเหมืองและการผลิตแร่
  (Mining and Mineral Production)
  3.อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และการพิมพ์
  (Pulp, Paper and Print) (Construction)
  4.การขนส่ง (Transport)
  5.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  6.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  7.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ที่อยู่: เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
 • โทรศัพท์: 088-2667441, 054-466666 ต่อ 3398
 • อีเมล์: gmc.up2564@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.up.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 27/10/2564
 • วันหมดอายุ: 26/10/2567
 • รายชื่อผู้ทวนสอบ:
  1) ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์
  2) ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ
  3) ดร.วนาวัลย์ ปรากฏ
  4) ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
  5) ดร.นฤเทพ เล็กศิวิไล
  6) นายนเรศ ใหญ่วงศ์
  สาขาและขอบข่ายการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร:
  1.การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
  (Power Generation and Electric Power Transactions)
  2.อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป
  (General Manufacturing Industries)
  3.การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก
  (Carbon Capture Storage )
  4.การขนส่ง (Transport)
  5.การจัดการและกำจัดของเสีย
  (Waste handling and disposal)
  6.การเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดิน (Agriculture, Forestry and Other Land Use
  7.กิจกรรมการบริการทั่วไป (General)

เอกสาร (ผู้ทวนสอบ)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights