ผังเว็บไซต์

1. หน้าแรก

2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

2.1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คือ

2.2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการต่อสัญญา

2.3. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

2.4. ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์

2.5. แจ้งผลการขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุด

2.6. Emission Factor

2.7. เอกสารดาวน์โหลด

2.8. รายชื่อที่ปรึกษา

2.9. รายชื่อผู้ทวนสอบ

2.10. สิทธิประโยชน์

2.11. ขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

3. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

3.1. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือ

3.2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

3.3. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

3.4. เอกสารดาวน์โหลด

3.5. รายชื่อที่ปรึกษา

3.6. รายชื่อผู้ทวนสอบ

3.7. สิทธิประโยชน์

3.8. ขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

4. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

4.1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรคือ

4.2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

4.3. รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

4.4. เอกสารดาวน์โหลด

4.5. Emission Factor

4.6. รายชื่อที่ปรึกษา

4.7. รายชื่อผู้ทวนสอบ

4.8. สิทธิประโยชน์

4.9. ขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

5. ฉลากคูลโหมด

5.1. ฉลากคูลโหมดคือ

5.2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

5.3. เกณฑ์การขึ้นทะเบียน

5.4. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน

5.5. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย

5.6. เอกสารดาวน์โหลด

5.7. หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

5.8. คณะทำงานโครงการฯ

5.9. สิทธิประโยชน์

5.10. ขอขึ้นทะเบียนออนไลน์

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights