ผังเว็บไซต์

1. หน้าแรก

2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

2.1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์คือ

2.2. ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง

2.3. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

2.4. ข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์

2.5. แจ้งผลการผ่านการรับรองครั้งล่าสุด

2.6. Emission Factor

2.7. เอกสารดาวน์โหลด

2.8. รายชื่อที่ปรึกษา

2.9. รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

2.10. สิทธิประโยชน์

2.11. ยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง

3. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

3.1. ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือ

3.2. ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

3.3. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

3.4. เอกสารดาวน์โหลด

3.5. รายชื่อที่ปรึกษา

3.6. รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

3.7. สิทธิประโยชน์

3.8. ยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง

4. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

4.1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรคือ

4.2. ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง

4.3. รายชื่อบริษัทและองค์กรที่ขึ้นทะเบียน

4.4. เอกสารดาวน์โหลด

4.5. Emission Factor

4.6. รายชื่อที่ปรึกษา

4.7. รายชื่อหน่วยงานทวนสอบ

4.8. สิทธิประโยชน์

4.9. ยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง

5. ฉลากคูลโหมด

5.1. ฉลากคูลโหมดคือ

5.2. ขั้นตอนการยื่นขอรับรองฉลากคูลโหมด

5.3. เกณฑ์การยื่นขอรับรอง

5.4. บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

5.5. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมาย

5.6. เอกสารดาวน์โหลด

5.7. หน่วยงานที่ใช้ผ้าคูลโหมด

5.8. คณะทำงานโครงการฯ

5.9. สิทธิประโยชน์

5.10. ยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights