สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 3 รายการ

สัมมนา “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก…ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น )
สัมมนา “การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก…ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น )
การสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์:  เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก……ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น)
การสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก……ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights