สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 15 รายการ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 3
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 1
การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา  09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ
การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ
พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.
พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน”และ สัมมนา“เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน..ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” 24 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก "แนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์"  วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก "แนวทางการคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์" วันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
การอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ผ่านระบ Zoom วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 – 2 มีนาคม 2565
การอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)” ผ่านระบ Zoom วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 1 – 2 มีนาคม 2565
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน หนทางสู่การบรรลุ Carbon Neutrality
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบ Zoom วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “การคำนวณและการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ผ่านระบ Zoom วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย..เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Carbon Footprint of Circular Economy Product : CE-CFP) วันที่ 25 ตุลาคม 2564
สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย..เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Carbon Footprint of Circular Economy Product : CE-CFP) วันที่ 25 ตุลาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2564
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights