สัมมนา

สัมมนา ทั้งหมด 4 รายการ

การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
การคำนวณและรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights