สัมมนา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์บริการการท่องเที่ยว” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อ่าน

846

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

17/02/2565

เมื่อลงทะเบียนแล้วหลังเวลา 17.00 น. TGO จะส่ง link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Zoom ไปยังอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน (โปรดระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน)

ผู้ประสานงาน : พนิตนันต์ ใจแจ้ง  061-404-7794

email : panitnan@tgo.or.th

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights