สัมมนา

สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย..เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Carbon Footprint of Circular Economy Product : CE-CFP) วันที่ 25 ตุลาคม 2564

สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย..เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Carbon Footprint of Circular Economy Product : CE-CFP) วันที่ 25 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Team

อ่าน

2,251

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

24/10/2564

เมื่อลงทะเบียนแล้วหลังเวลา 17.00 น. TGO จะส่ง link สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ Microsoft Team และ ภาพ Background ของงานเพื่อใช้เป็นภาพพื้นหลังในวันสัมมนา ไปยังอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน (โปรดระบุอีเมลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน)

ผู้ประสานงาน : พนิตนันต์ ใจแจ้ง  061-404-7749

email : panitnan@tgo.or.th

 

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights