สัมมนา

การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30–17:00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

อ่าน

1,419

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

06/07/2564

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม :

- ควรมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์

- ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความยั่งยืน

- ต้องผ่านการอบรมด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ ISO 14064-1

การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม : สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code หรือเว็บไซต์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 4,000 บาทต่อคน สมัครภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 (จำกัดผู้เข้าอบรม 30 คน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวพนิตนันท์  ใจแจ้ง โทรศัพท์ 0-2141-9828 หรือ 080-386-9746 panitnan@tgo.or.th

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights