ประกาศ

ประกาศ ทั้งหมด 10 รายการ

pdf แนวปฏิบัติสำหรับการทวนสอบ (Verification) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (

  • 03/04/2563
  • 204

แนวปฏิบัติสำหรับการทวนสอบ (Verification) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights