ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563
ยกเว้น CFO ส่งภายใน 5 พ.ย 63
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 25 มีนาคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เท่านั้น
3 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 2 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 22 กรกฎาคม 2564 27 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,472

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

714

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

658

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

145

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์:  เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก……ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น)
การสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์: เครื่องมือลดก๊าซเรือนกระจก……ลดโลกร้อน” (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่ 1
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights