• สินค้า 7.18 kgCO2e
 • รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564
 • เลขที่ใบรับรอง: TGO CFP FY22-041-326
 • ผู้ผลิต: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บุคคลที่ติดต่อ: นางสาววรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
 • ที่อยู่: 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-1 วิภาวดีรังสิต
 • โทรศัพท์: 0867733237
 • อีเมล์: wanchalach.s@pttgcgroup.com
 • อุตสาหกรรม: ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์
 • หน่วยการทำงาน: 1 เล่ม
 • ขอบเขต: B2C
 • ปริมาณ CF: 7.18 kgCO2e
 • วันที่อนุมัติ: 25/03/2565
 • วันที่หมดอายุ: 24/03/2568
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights