บทความ

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับอาคารเขียว

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์กับอาคารเขียว

อ่าน

1,964

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

23/08/2562

การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแสดงความใส่ใจต่อประเด็นปัญหาโลกร้อน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มนำผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ปัจจุบันมีประมาณ 3,000 ผลิตภัณฑ์ จากประมาณ 500 กว่าบริษัท ที่มีการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

การสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออาคารเขียว เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเรื่องการลดโลกร้อนซึ่งปัจจุบันกระแสการก่อสร้างอาคารเขียวได้รับความสนใจอย่างมาก มีการการพัฒนาเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังเช่น มาตรฐาน TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability)  โดยสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)  ได้มีการกำหนดเกณฑ์ของการเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไว้ใน หมวดที่ 5 เรื่องวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) ที่มีการสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลากเขียว หรือฉลากคาร์บอนของประเทศไทย

จากเกณฑ์ดังกล่าววัสดุก่อสร้างที่ได้รับเครื่องหมายฉลากคาร์บอน เช่น เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และ เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน ซึ่ง อบก. เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง ก็ได้ถูกบรรจุอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาเป็นอาคารเขียวตามมาตรฐาน TREES ในหมวดที่ 5 ดังกล่าวด้วย นั้นหมายความว่า  หากต้องการได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียวกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุสิ่งก่อสร้างที่ผ่านการรับรองฉลากดังกล่าวก็จะถูกเลือกนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารก่อนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ฉลาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีเครื่องหมายฉลากคาร์บอนก็จะเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ก่อสร้างอาคารเขียว ซึ่งมีแนวโน้มการก่อสร้างอาคารเขียวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยรายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ไปแล้วได้แก่

ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลการชึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ลิ้งค์ 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/products_approval/products_approval.pnc

วิธีการที่จะช่วยลดโลกร้อนมีหลากหลายรูปแบบ การสนับสนุนสินค้าที่เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่ได้รับเครื่องหมายฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนที่ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมได้

 

เรียบเรียงโดย พวงพันธ์ ศรีทอง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights