บทความ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

อ่าน

2,292

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

12/10/2561

น้ำตาลทรายถือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการปรุงอาหาร ซึ่งทุกครัวเรือนต้องมีประจำบ้านไว้ ซึ่งความต้องการบริโภคน้ำตาลดูได้จากข้อมูลสถิติการผลิตของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีการผลิต 2560/2561 พบว่าน้ำตาลทรายขาวมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1,450,000 ตัน แบ่งเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ประมาณ 959,000 ตัน จากโรงงานผู้ผลิต 54 โรงงานทั่วประเทศ

ปัจจุบันผู้ผลิตน้ำตาลก็มีความตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อน ส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจนคือทางผู้ผลิตน้ำตาลมีการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มากกว่า 15 ราย ประมาณ 40 ผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กับ อบก. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงประมาณ 300-500 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปริมาณ 1 กิโลกรัม

การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขั้นตอนหลักๆ ประกอบด้วย การสกัดอ้อย การต้ม เคี่ยว ปั่น การรีไฟน์ การบรรจุ ซึ่งวัตถุดิบสำคัญในการผลิตประกอบด้วย อ้อย ซึ่งยังแบ่งได้เป็นอ้อยสด และอ้อยไฟไหม้ (อ้อยไฟไหม้ คืออ้อยที่มีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว) สารเคมีช่วยผลิต และกลุ่มบรรจุภัณฑ์

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ หากประเมินการปล่อยก๊าซเรือนจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วยช่วงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริโภค และการกำจัดซาก พบว่าประมาณร้อยละ 80 มีสาเหตุมาจากช่วงการได้มาซี่งวัตถุดิบ และประมาณร้อยละ 15 มาจากช่วงการผลิต ช่วงการกระจายสินค้าประมาณร้อยละ 1.5 และช่วงการกำจัดซากประมาณร้อยละ 2

หากวิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณร้อยละ 80 ของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาจากช่วงการได้มาซึ่งวัตถุดิบ ซึ่งว่ามีสาเหตุจากอ้อย คือการเพาะปลูกอ้อยนั้นเอง ซึ่งสาหตุสำคัญมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการผลิตน้ำตาลทรายปัจจุบันจะใช้อ้อย 2 ประเภท คือ อ้อยสด และอ้อยไฟไหม้ ซึ่งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ก็เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่เท่ากัน โดยอ้อยสดจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอ้อยไฟไหม้ประมาณ 1-2 เท่า เนื่องจากอ้อยไฟไหม้จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วงการเผาใบอ้อยเพิ่มเข้ามา

ดังนั้น อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลพบว่าหากต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างมีนัยสำคัญ แนวทางหนึ่งคือ การลดการใช้อ้อยไฟไหม้ ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์และเสริมการอย่างเป็นรูปธรรมให้ใช้อ้อยไฟไหม้ในสัดส่วนที่น้อยลง

 

 เรียบเรียงโดย พวงพันธ์ ศรีทอง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights