บทความ

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

อ่าน

5,444

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

22/04/2559

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) หรือ CFP ของประเทศไทย มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ความร่วมมือของ อบก. กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเท็ค) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายออกไปยังตลาดโลก

 

การดำเนินงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการไทย ทำให้ปัจจุบัน (ม.ค. 59) มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน CFP แล้ว 1,744 ผลิตภัณฑ์ จาก 405 บริษัท โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ที่http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/prod…/products_approval.pnc

CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights