ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 5 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มกราคม 2564
ยกเว้นกรณี SD Report ให้ส่งเอกสารได้ถึง 8 ก.พ. 64
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
2 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 26 เมษายน 2564 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
3 4/2564 29 มิถุนายน 2564 23 พฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
4 5/2564 26 สิงหาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
5 6/2564 21 ตุลาคม 2564 22 กันยายน 2564
ยกเว้นกรณีมีขึ้นทะเบียน CFR ให้ส่งเอกสารได้ไม่เกิน 24 ก.ย. 64
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights