ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 5 รายการ

# เลขที่ วันที่ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ประชุมครั้งที่ 2 / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2565 12 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
25 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
3 มกราคม 2565
ผลิตภัณฑ์ CE-CFP ให้ยื่นขอการรับรองตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เท่านั้น
2 3/2565 9 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 23 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เท่านั้น
3 4/2565 11 พฤษภาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565 27 เมษายน 2565 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
4 5/2565 6 กรกฎาคม 2565 26 กรกฎาคม 2565 22 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
5 6/2565 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 3 สิงหาคม 2565 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights