ผู้ที่ผ่านการรับรองผลการชดเชย (สำหรับผลิตภัณฑ์)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report)
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report)
เลขที่รับรอง TCOP-22-P-058
ชื่อที่ผ่านการรับรอง รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report)
บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จำนวน 600
ประเภทการรับรอง Carbon Neutral
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e) 7.00
วันที่รับรอง 25 มีนาคม 2565
วันหมดอายุ 24 มีนาคม 2566
สถานะ มีอยู่
ชื่อโครงการ "Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, Chaibadan District, Lopburi Province, Thailand."
หมายเลขอนุกรม TH-21-756802-756808-1-1-23
CopyRight © 2012 - 2021 Carbon Label Project All Rights