สินค้าฉลากคาร์บอน

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ได้ โดยที่การกำหนดเงือนไขของคุณจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของแคตตาล็อก

1,985

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

419

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

64

ฉลากคูลโหมด

166

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

2,634

ทั้งหมด

ตัวอย่าง URL และ QR Code หน้าแสดงผล

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=WTJGMFlXeHZadz09&action=Y0c5emRBPT0&section=0&industry=0&style=_TABLE&sorting=_ASC&year=0&quarter=0
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights