รายชื่อที่ปรึกษา

รายชื่อผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษา ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคล และ นิติบุคคล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีการแนะนำผู้มีความสามารถในการให้คำปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการพิจารณา คัดเลือกที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไม่ได้ให้การรับรองว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว สามารถจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ได้ถูกต้องตรงตามแนวทางการประเมินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทบุคคล ทั้งหมด 34 ท่าน

 สโรชา แดงศิริ
 • สโรชา แดงศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมถั่วแดง
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 50 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • อีเมล์: sarocha.dangsiri@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 21/10/2562
นาย สามารถ สุขมั่น
 • นาย สามารถ สุขมั่น
 • องค์กร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่อยู่: 2 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์: 023451265
 • อีเมล์: samarts@fti.or.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 10/07/2562
นาง ฐิติมา จิยะวรนันท์
 • นาง ฐิติมา จิยะวรนันท์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทสำนักงาน
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) แผนกยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 118/4 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์: 0816814984
 • อีเมล์: thitimajvn@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง สิริวัฒนา กังวาลเลิศ
 • นาง สิริวัฒนา กังวาลเลิศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) แผนกส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 13 ถนนป่าขาม 1 หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
 • โทรศัพท์: 0818856577
 • อีเมล์: ssiriwattana@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาย ดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ
 • นาย ดุษิต ประสิทธิ์เขตกิจ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) แผนกยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 802 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: dusit.p@mnre.go.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง ธีรรัตน์ วิไลรัตน์
 • นาง ธีรรัตน์ วิไลรัตน์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)
 • ที่อยู่: 323 หมู่ที่ 1 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 60230
 • โทรศัพท์: 0818887190
 • อีเมล์: donkadew@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ปนัดดา ผู้มีจรรยา
 • นางสาว ปนัดดา ผู้มีจรรยา
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) แผนกส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: อาคารบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ชั้น 1 เลขที่ 2/1 หมู่ 6 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
 • โทรศัพท์: 0866040337
 • อีเมล์: panadda337@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง อรอนงค์ อุทัยหงษ์
 • นาง อรอนงค์ อุทัยหงษ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)
 • ที่อยู่: 47/100 หมู่ 4 ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์: 0817113997
 • อีเมล์: ont.tubtimthai@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว รจนา อินทรธิราช
 • นางสาว รจนา อินทรธิราช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 319 หมู่ 10 ถนนคำกลิ้ง-บ้านจั่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
 • โทรศัพท์: 0813803604
 • อีเมล์: rotchana.in@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง นฤมล ผูกพันธ์
 • นาง นฤมล ผูกพันธ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)
 • ที่อยู่: 283 ถนนกลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • โทรศัพท์: 0850108750
 • อีเมล์: mol_jongkolrat@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ปวีณา ด่านกุล
 • นางสาว ปวีณา ด่านกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: ถนนพลล้าน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: paweenad@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นาง รุ่งนภา สีลวานิช
 • นาง รุ่งนภา สีลวานิช
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 430 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
 • โทรศัพท์: 0831249755
 • อีเมล์: wrungnapa12@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว นงเยาว์ ยุทธชนะ
 • นางสาว นงเยาว์ ยุทธชนะ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 130 หมู่ 1 ถนนวัดโพธิ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์: 0813702425
 • อีเมล์: nyuttachana@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
นางสาว ตวงพร แป้นพุ่ม
 • นางสาว ตวงพร แป้นพุ่ม
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • องค์กร: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
 • โทรศัพท์: 0815426955
 • อีเมล์: toung72@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ศ.ดร. ไพศาล กิตติศุภกร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปิโตรเคมี
 • องค์กร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์: 022186878
 • อีเมล์: paisan.k@chula.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/10/2561
นางสาว จรัญพร เลิศสหกุล
 • นางสาว จรัญพร เลิศสหกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • องค์กร: บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 42 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0629454222
 • อีเมล์: jaranporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
นาย วรพงษ์ เต็มทวี
 • นาย วรพงษ์ เต็มทวี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • องค์กร: บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ที่อยู่: 42 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0895150247 และ 0851525888
 • อีเมล์: woraphongt.54@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
นาย ศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • นาย ศรัณย์ ศรีธรรมรัชต์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 026453347, 0819790599
 • อีเมล์: sarun_s@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 24/04/2561
นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • นางสาว พิมพ์สิริ พุฒิวรชัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง ขนมจีบ
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 087 504 2626
 • อีเมล์: pimsiri.pu@cp.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/01/2561
นาย ชยพล อรุณธีรวงศ์
 • นาย ชยพล อรุณธีรวงศ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8, 081-455-9535
 • อีเมล์: chayaphol_a@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2560
นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • นางสาว สุภิญญา จุฬาวิทยานุกูล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปิโตรเคมี PP compound เมลามีน ชนิดผง-น้ำยา HDPE
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่: 178/31 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • โทรศัพท์: 0875600441
 • อีเมล์: sjulavittayanukool@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 18/01/2560
นาย เจษฎา ฟ้าเลิศ
 • นาย เจษฎา ฟ้าเลิศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • องค์กร: บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8 5187, 092-889-2853
 • อีเมล์: jetsada_f@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 23/03/2559
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ ข้าวกล้อง และน้ำซุปไก่
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-944144 ต่อ 421 และ 977, 081 783 5919
 • อีเมล์: natanee@dome.eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ดร. นลินรัตน์ มาสมบูรณ์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ซาลาเปา อาหารแช่แข็ง
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 699 4104, 089 118 2526
 • อีเมล์: nalinrut.mas@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/10/2558
นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ปาล์มน้ำมัน ซอสมะเขือเทศบรรจุขวด เครื่องดื่มรังนก มังคุด
 • องค์กร: นักวิจัยอิสระ
 • ที่อยู่:
 • โทรศัพท์: 081 485 6455
 • อีเมล์: kittiwankit@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • นาย ธนนนท์ นุชเนตร
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระเบื้อง ตุ๊กตา กระเบื้องโมเสคเรซิ่น ข้าวสาร น้ำยางข้น
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม 50 ถนนพลหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 081 556 1400
 • อีเมล์: tananon.n21@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/05/2558
ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ดร. สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: กระดาษถ่ายเอกสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มะละกออบแห้ง
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 25/25 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
 • โทรศัพท์: 089 436 9093
 • อีเมล์: suwin.api@mahidol.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/11/2557
นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • นาง จีระณี จันทร์รุ่งอุทัย
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ข้าว อาหารกึ่งสำเร็จรูป บริการค้าปลีกสำหรับร้านสะดวกซื้อ (7-11) บริการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในคลังสินค้า บริการขนส่งวัสดุและสินค้า (โลจิสติกส์)
 • องค์กร: เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาว์น) ชั้น 18 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 • โทรศัพท์: 02 699 5187, 089 969 5589
 • อีเมล์: jeeranee.j@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 19/09/2557
ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีน ความหนาแน่นสูง สุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
 • องค์กร: คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 458 8544 081 558 8880
 • อีเมล์: viganda@yahoo.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/11/2556
ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ดร. รัตชยุดา กองบุญ
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 942 086 , 094 454 1516
 • อีเมล์: r.kongboon@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 26/03/2555
นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • นาย มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: พรมขนแกะทอมือ, Sodium hydroxide 32%, PVC Emulsion, PVC Suspension
 • องค์กร: กรีนอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่อยู่: เลขที่ 33/195 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 754 6107 , 080 286 7771
 • อีเมล์: boy_monchai@hotmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 31/01/2555
รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง และ อาหารแปรรูป
 • องค์กร: หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • โทรศัพท์: 053 944 146 ต่อ 962, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 07/10/2554
ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ผศ.ดร. หาญพล พึ่งรัศมี
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง Composite Material
 • องค์กร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • โทรศัพท์: 02 564 3001, 087 050 3666
 • อีเมล์: pharnpon@engr.tu.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 08/02/2554
ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหาร (ไก่ กุ้ง ทูน่า ข้าว เส้นหมี่/ก๋วยเตี่ยว สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันพืช อาหารสัตว์) สิ่งทอ(ผ้าปูที่นอน ผ้าผืน) วัสดุก่อสร้าง(กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต)
 • องค์กร: ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN, KU) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ที่อยู่: คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 02 562 5555 ต่อ 1508
 • อีเมล์: fscirwm@ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 29/10/2553

รายชื่อที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล ทั้งหมด 6 ท่าน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: องค์กรประเภทหน่วยงานราชการ
 • ที่อยู่: ถนนพลล้าน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์: 0899691626
 • อีเมล์: paweenad@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 25/02/2562
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ที่อยู่: 42 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 • โทรศัพท์: 0895150247
 • อีเมล์: jaranporn@gmail.com
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 20/08/2561
บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: โรงไฟฟ้า งานภาคบริการและสำนักงาน
 • ที่อยู่: อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 28 184/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทรศัพท์: 02-645-3347-8 , 081-832-6401
 • อีเมล์: vivat_k@aep.co.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 11/04/2560
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (ไก่ เป็ด ทูน่า แมคเคอเรล กุ้ง ปลานิล ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซีเรียลจากข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น มะม่วงน้ำดอกไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดหวาน กะทิ น้ำจิ้มไก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำ
 • ที่อยู่: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์: 02 942 8844, 087 471 9702
 • อีเมล์: vgreenku@gmail.com
 • เว็บไซต์: http://www.vgreen.sci.ku.ac.th
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ความเชียวชาญเฉพาะทาง: อาหารสดแช่แข็ง อาหารแปรรูป และร่มกระดาษสา
 • ที่อยู่: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 • โทรศัพท์: 053-942086, 089 944 6998
 • อีเมล์: sate@eng.cmu.ac.th
 • เว็บไซต์: http://www.3e.world
 • วันที่ขึ้นทะเบียน: 01/01/2554
หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 • ที่อยู่: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ห้อง 707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์: 085 121 3489, โทรสาร 02 218 6670
 • อีเมล์: sawitrita.8@gmail.com

เอกสาร (ที่ปรึกษา)

CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights