ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2563 18 มีนาคม 2563 4 มีนาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
2 3/2563 20 พฤษภาคม 2563 6 พฤษภาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
3 4/2563 23 กรกฎาคม 2563 30 มิถุนายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
4 5/2563 27 สิงหาคม 2563 17 สิงหาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,245

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

603

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

542

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

143

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights