ผู้ทวนสอบสามารถทวนสอบข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ของเครือบริษัทที่ เคยให้คำปรึกษาได้หรือไม่

อ่าน

1,422

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

26/09/2558

แบ่งปัน

ได้ แต่ต้องเป็นคนละบริษัท คนละกลุ่มผลิตภัณฑ์ และต้องไม่มีชื่อผู้ทวนสอบอยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาของบริษัทนั้นๆ

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม