Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

อีบุ๊ค ทั้งหมด 8 รายการ

คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
THE NATIONAL GUIDELINE ON  PRODUCT CARBON FOOTPRINTING
THE NATIONAL GUIDELINE ON PRODUCT CARBON FOOTPRINTING
ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน
ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน
หนังสือคู่มือ ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอน
หนังสือคู่มือ ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ ใส่ใจโลกร้อน ด้วยฉลากคาร์บอน
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร