Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

สำหรับองค์กร

ได้ องค์กร ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 70 องค์กร
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 141,454 (tons CO2 e)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 70 รายการ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,449.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

TCOP-19-O-059

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

Kasikornbank Public Company Limited

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)97,801.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,324.00
วันที่รับรอง04/09/2562
องค์การเภสัชกรรม (โรงงานผลิตยารังสิต 1)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8,586.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)606.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมสันติบุรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,726.00
วันที่รับรอง04/09/2562
โรงแรมเกาะหมาก รีสอร์ท
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)175.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ (อาคารเคเคพี)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,825.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,184.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,393.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,327.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5,420.00
วันที่รับรอง12/07/2562
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักงานกรุงเทพและน่าน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)85.00
วันที่รับรอง10/07/2562
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,308.00
วันที่รับรอง14/11/2561
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10,243.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
Aurora Design Co., Ltd.

TCOP-18-O-044

Aurora Design Co., Ltd.

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)814.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
Central Library Maejo University
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)282.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)362.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)110,047.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สุวรรณภูมิ)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9,142.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4,758.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,754.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (สาขาแคราย)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)135.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  (จังหวัดสงขลา)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)74.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)303.00
วันที่รับรอง05/09/2561
การรับรองหมดอายุ
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง31/07/2561
การรับรองหมดอายุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,390.00
วันที่รับรอง22/11/2560

สำหรับผลิตภัณฑ์

ได้ ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 44 ผลิตภัณฑ์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 2,177 (tons CO2 e)

บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำกัด ทั้งหมด 44 รายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โกลบอล กรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,150.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง04/09/2562
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
บทสรุปรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาอังกฤษ) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
"รายงานประจำปี 2561 (ภาษาไทย) บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ ปี 2561  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
แบมบู ชาร์โคล คาร์บอน โซฟ "บริษัท สมุนไพร นวลอนงค์ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง13/03/2562
การรับรองหมดอายุ
รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 (จำนวน 1,500 เล่ม) (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มห
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.43
วันที่รับรอง30/03/2561
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.70
วันที่รับรอง30/03/2561
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (ไทย) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.38
วันที่รับรอง30/03/2561
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2560 (อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.30
วันที่รับรอง30/03/2561
การรับรองหมดอายุ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 (ไทย-อังกฤษ) (บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน))
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.24
วันที่รับรอง30/03/2561
การรับรองหมดอายุ
ถ้วยเทียนไพท์ (PLAI-Tower Candle Holder) จำนวน 300 ชิ้น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมรัล เอ็นจิเนียริ่ง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.05
วันที่รับรอง26/01/2561
การรับรองหมดอายุ
โคมไฟจากเศษโคโคบอร์ด (Lamp of Kokoboard Scrap) จำนวน 100 ชิ้น โดย บริษัท โคโคบอร์ด จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.49
วันที่รับรอง26/01/2561
การรับรองหมดอายุ
ทุเรียนผลสด สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)35.68
วันที่รับรอง06/09/2560
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 5 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)38.16
วันที่รับรอง06/09/2560
การรับรองหมดอายุ
มังคุดตำบลตรอกนองเมืองเกษตรสีเขียว บรรจุกล่อง 10 กิโลกรัม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.89
วันที่รับรอง06/09/2560
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มือพัฒนาโครงการ T-VER
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.64
วันที่รับรอง19/07/2560
การรับรองหมดอายุ
หนังสือคู่มืออ้างอิงการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และเกษตร
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)0.50
วันที่รับรอง19/07/2560
การรับรองหมดอายุ
รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

TCOP-17-P-015

รายงาน Integrated Sustainability Report 2016-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง15/03/2560
การรับรองหมดอายุ
รายงานประจำปี 2559-บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง15/03/2560

สำหรับงานอีเว้นท์

ได้ งานอีเว้นท์ ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 83 งานอีเว้นท์
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 12,104 (tons CO2 e)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) ทั้งหมด 83 รายการ

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)23.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3,665.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2,127.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)15.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)324.00
วันที่รับรอง18/03/2563
Mice & Communication

TCOP-20-E-080

Mice & Communication

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1,135.00
วันที่รับรอง18/03/2563
บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)72.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)1.00
วันที่รับรอง18/03/2563
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)477.00
วันที่รับรอง18/03/2563
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)53.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง17/01/2563
กระทรวงการต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network; TRBN)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง17/01/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง17/01/2563
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)21.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)67.00
วันที่รับรอง04/09/2562
MICE

TCOP-19-E-058

MICE

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)511.00
วันที่รับรอง04/09/2562
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)36.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงการต่างประเทศ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)158.00
วันที่รับรอง04/09/2562
UK Embassy

TCOP-19-E-062

UK Embassy

การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2562
บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง04/09/2562
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)101.00
วันที่รับรอง04/09/2562

สำหรับบุคคล

ได้ บุคคล ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่เริ่มโครงการ รวม 1 บุคคล
มีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อมาชดเชย จำนวน 1,478 (tons CO2 e)

สยามแมคโคร สาขาปราณบุรี ทั้งหมด 1,070 รายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)11.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)6.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)24.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)13.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)10.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)17.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)18.00
วันที่รับรอง18/03/2563
รองศาสตราจารย์ นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)25.00
วันที่รับรอง18/03/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)7.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นางสาวชุตินธร  อนันปิยภา
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นายแดน  ปฐมวาณิชย์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)9.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นายธีระพงษ์  ลอรัชวี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง18/03/2563
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/11/2562
น.ส.สมพร มั่งนาค
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง04/09/2562
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่สุข
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางสุจินต์ พุ่มพวง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)3.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางสุรีย์  จงทอง
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)8.00
วันที่รับรอง04/09/2562
สุกันยา ตวนกู
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)2.00
วันที่รับรอง04/09/2562
ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง04/09/2562
อนงค์  คูคอน
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)5.00
วันที่รับรอง04/09/2562
นางจักกรี ญานนนท์
การชดเชยคาร์บอน (tons CO2 e)4.00
วันที่รับรอง04/09/2562