สินค้าฉลากคาร์บอน

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการสร้างแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์ได้ โดยที่การกำหนดเงือนไขของคุณจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของแคตตาล็อก

1,484

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

250

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

40

ฉลากคูลโหมด

82

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

1,856

ทั้งหมด