รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไม้ฝา ตรา เฌอร่า รุ่นสีธรรมชาติ (ลายสัก)
Manufacturer : บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Unit :
Date of approval : 04/02/2552
Expire Date : 04/02/2555
สถานที่ติดต่อ

สำนักพัฒนาธุรกิจ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-141-9829, 02-141-9830
โทรสาร : 02-143-8403
อีเมล์: phakamon@tgo.or.th, thada@tgo.or.th

Contact us

Carbon Business Office
Thailand Greenhouse Gas Management Organizaton
120 Building B, 9th Fl. The Government Complex,
Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road,
Laksi, Bangkok 10210 Thailand.

Tel: +66(0)2 141 9829, +66(0)2 141 9830
Fax: +66(0)2 143 8403
E-Mail : phakamon@tgo.or.th, thada@tgo.or.th