Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ทวนสอบ

สำหรับ

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและลงนามกำกับให้ครบทุกหน้า โดยข้อมูลทั้งหมดทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะถือเป็นความลับและใช้เพื่อการลงทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้น

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

 

ข้อมูลผู้ขอขึ้นทำเนียบ

อัพโหลดรูป (ถ้ามี)

หมายเหตุ! ขนาดรูป สูงไม่เกิน 180 Pixel (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png)
เลือกรูป เปลี่ยนรูป เอาออก

 

ข้อมูลสำนักงาน/องค์การ

 

ยื่นคำขอต่อ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขึ้นทำเนียบเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในประเภท

หากเป็นนิติบุคคล โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท

 

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอขึ้นทำเนียบ

1. การศึกษา

ปริญญา สถาบันการศึกษา ภาควิชา ประเทศ หมายเหตุ

2. การผ่านหลักสูตรอบรมด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

หลักสูตร จัดโดย จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ

3. การผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

หลักสูตร จัดโดย จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ

 

4. ประสบการณ์ในการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์กับบริษัท/โรงงาน

 

 

 

(หากพื้นที่สำหรับกรอกข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแนบเอกสารมากับแบบขอขึ้นทำเนียบนี้)

 

โปรดกรอกเครื่องหมาย / ลงในช่อง O

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาเพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติขึ้นทำเนียบเป็นที่ปรึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

 

 

เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียน

# ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
ไม่พบรายการ คลิกที่นี่

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ