ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 6 รายการ

# ไม่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 1/2561 22 พฤศจิกายน 2560 13:00 - 17:00 8 พฤศจิกายน 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
2 2/2561 26 มกราคม 2561 13:00 - 17:00 12 มกราคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เท่านั้น
3 3/2561 30 มีนาคม 2561 13:00 - 17:00 16 มีนาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เท่านั้น
4 4/2561 30 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 16 พฤษภาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
5 5/2561 31 กรกฎาคม 2561 13:00 - 17:00 17 กรกฎาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น
6 6/2561 5 กันยายน 2561 13:00 - 17:00 22 สิงหาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เท่านั้น