Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 6 รายการ

# เลขที่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 6/2561 5 กันยายน 2561 13:00 - 17:00 22 สิงหาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
2 1/2562 14 พฤศจิกายน 2561 13:15 - 17:00 31 ตุลาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
3 2/2562 16 มกราคม 2562 13:15 - 17:00 4 มกราคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เท่านั้น
4 3/2562 30 เมษายน 2562 13:15 - 17:00 16 เมษายน 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 เท่านั้น
5 4/2562 10 กรกฎาคม 2562 13:15 - 17:00 26 มิถุนายน 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
6 5/2562 4 กันยายน 2562 13:15 - 17:00 21 สิงหาคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น