ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 5 รายการ

# ครั้งที่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 1/2560 18 มกราคม 2560 13:00 - 17:00 4 มกราคม 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 เท่านั้น
2 2/2560 15 มีนาคม 2560 13:00 - 17:00 1 มีนาคม 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เท่านั้น
3 3/2560 17 พฤษภาคม 2560 13:00 - 17:00 3 พฤษภาคม 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
4 4/2560 19 กรกฎาคม 2560 13:00 - 17:00 5 กรกฎาคม 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
5 5/2560 6 กันยายน 2560 13:00 - 17:00 23 สิงหาคม 2560 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เท่านั้น