Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทั้งหมด 7 รายการ

# ไม่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 6/2561 5 กันยายน 2561 13:00 - 17:00 22 สิงหาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
2 1/2562 14 พฤศจิกายน 2561 13:15 - 17:00 31 ตุลาคม 2561 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
3 2/2562 16 มกราคม 2562 13:15 - 17:00 2 มกราคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 เท่านั้น
4 3/2562 13 มีนาคม 2562 13:15 - 17:00 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เท่านั้น
5 4/2562 15 พฤษภาคม 2562 13:15 - 17:00 1 พฤษภาคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
6 5/2562 10 กรกฎาคม 2562 13:15 - 17:00 26 มิถุนายน 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
7 6/2562 4 กันยายน 2562 13:15 - 17:00 21 สิงหาคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น