Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 5/2562 4 กันยายน 2562 13:15 - 17:00 21 สิงหาคม 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
2 4/2562 10 กรกฎาคม 2562 13:15 - 17:00 26 มิถุนายน 2562 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น