ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 1/2564 26 พฤศจิกายน 2563 1 พฤศจิกายน 2563
ยกเว้น CFO ส่งภายใน 5 พ.ย 63
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
2 2/2564 25 มีนาคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เท่านั้น
3 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 2 พฤษภาคม 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
4 4/2564 22 กรกฎาคม 2564 27 มิถุนายน 2564 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,472

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

608

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

622

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

144

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น.  ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร”วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30–17:00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
สัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และกลไกราคาที่ช่วยส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม”
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights