Carbon Label Project

ฉลากคาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Carbon Label & Carbon Footprint for Organization

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Thai Carbon Footprint

ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ เวลา กำหนดส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 2/2563 18 มีนาคม 2563 13:15 - 17:00 4 มีนาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เท่านั้น
2 3/2563 20 พฤษภาคม 2563 13:15 - 17:00 6 พฤษภาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
3 4/2563 14 กรกฎาคม 2563 13:00 - 17:00 30 มิถุนายน 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
4 5/2563 24 สิงหาคม 2563 13:00 - 17:00 17 สิงหาคม 2563 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

กลุ่มอุตสาหกรรม