ตารางการประชุมพิจารณาขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์

# เลขที่ วันที่ประชุม / ประกาศผล กำหนดส่งเอกสาร กำหนดวันที่ชำระค่าธรรมเนียม
1 2/2564 25 กุมภาพันธ์ 2564 29 มกราคม 2564
ยกเว้นกรณี SD Report ให้ส่งเอกสารได้ถึง 8 ก.พ. 64
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
2 3/2564 27 พฤษภาคม 2564 26 เมษายน 2564 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
3 4/2564 29 มิถุนายน 2564 23 พฤษภาคม 2564 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
4 5/2564 26 สิงหาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เท่านั้น
5 6/2564 21 ตุลาคม 2564 22 กันยายน 2564
ยกเว้นกรณีมีขึ้นทะเบียน CFR ให้ส่งเอกสารได้ไม่เกิน 24 ก.ย. 64
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 เท่านั้น

ข้อมูลเชิงสถิติ

4,899

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

800

ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

838

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

152

ฉลากคูลโหมด

ปี

สถานะ

บริษัทและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

กลุ่มอุตสาหกรรม

สัมมนา

การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การประชุมจัดทำ “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์การท่องเที่ยว” (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)
การฝึกอบรมครั้งที่ 2/2564 ผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

อีบุ๊ค

คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
คู่มือการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน สำหรับการจัดงานอีเว้นท์
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
หนังสือคู่มือธุระกิจยุคใหม่ ใส่ใจลดโลกร้อน ผลิตยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
แนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
CopyRight © 2012 - 2020 Carbon Label Project All Rights